Kvote i poticajne cijene


Kvota od 15MW za integrirane solarne elektrane za 2013. godinu je popunjena


S obzirom na veliki interes, kvota od 15 MW za integrirane solarne elektrane za 2013. ista je popunjena sa 31.12.2012., što znači da je sada vrijeme za izradu projekata i pokretanje procedure prema HEP-u i HROTE-u. Oni koji sada predaju zahtjeve biti će uključeni u novu kvotu za 2014. Neki će uspjeti popuniti prazna mjesta za 2013. godinu, koja će se oslobađati kada netko odustane, ne skupi dokumentaciju, ne dobije kredit ili ako Vlada u toku godine odobri dodatnu kvotu za 2013.

Plan-net Solar d.o.o. nudi vam izradu Idejnog projekta, pripremu dokumentacije i zahtjeve za HEP i HROTE, s obzirom da HROTE i dalje zaprima zahtjeve i kada se nova kvota usvoji HROTE će ugovore o otkupu energije sklapati prema datumu prispijeća zahtjeva.

Zašto graditi solarne elektrane i prodavati električnu energiju?

Sunce je potpuno besplatan i neiscrpan izvor energije, obnovljivi izvor energije. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, voda) put je prema održivom razvoju i energetskoj neovisnosti. No,osim toga to može biti i financijski veoma isplativa investicija, ukoliko se proizvedena električna energija prodaje po poticajnoj cijeni. Poticajne cijene električne energije određene su tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije. Kod solarnih (fotonaponskih) elektrana povlaštena otkupna cijena viša je nekoliko puta od cijene električne energije koju potrošač uzima iz mreže. Ugovor se potpisuje na 14 godina čime je zagarantirana financijska isplativost projekta, a povrat investicije očekuje se u prosjeku za oko 5 godina, ovisno o lokaciji i snazi elektrane.

Nove poticajne cijene za solarne elektrane

Tarifni sustav je prilično kompliciran za čitanje pa Vam u nastavku donosimo cijena za integrirane sunčane elektrane do uključivo 300 kW.

Najbolja poticajna cijena iznosi 3,15 kn + pdv i ostvaruje se za fotonaponsku elektranu do uključivo 10kW, uz uvjet da su uz elektranu ugrađeni i solarni kolektori za pripremu tople vode. Moguće je i dodatno povećanje otkupne cijene energije od 15%, ovisno o udjelu hrvatskih proizvoda i usluga u ukupnoj cijeni elektrane.

C – visina tarifne stavke u kn / kWh

k1 – korektivni koeficijent za integrirane sunčane elektrane

k2 – korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću obnovljivih izvora energije

k3 – korektivni koeficijent koji iznosi 1,82 i odnosi se samo na neintegrirane elektrane do 30kW, koje se grade na građevnoj čestici postojeće zgrade, uz uvjet da ne postoji druga sunčana elektrana na istoj građevnoj čestici. C x k3 = 2 kn / kWh

Tip integrirane solarne elektrane

C

k1

k2

Cxk1

Cxk1xk2

Sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW

1,10

2,39

1,20

2,629

3,1548

Sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW

1,10

2,03

1,10

2,233

2,4563

Sunčane elektrane instalirane snage veće od 30 kW

1,10

1,50

1,03

1,650

1,6995

 

Što je sve potrebno za izgradnju fotonaponske elektrane i koja je njezina isplativost?

Ukoliko imate kuću ili zgradu legalno izgrađenu i upisanu u katastar, sa više od 70m2 krova imate uvjete za izgradnju fotonaponske elektrane. Trajanje ugovora o otkupu električne energije koji garantira cijenu otkupa je 14 godina. Također, tarifnim sustavom je definirano da se cijena povećava na godišnjoj razini ovisno o inflaciji. U ugovoru o otkupu električne energije poticajna cijena godišnje se korigira za indeks inflacije u prethodnoj kalendarskoj godini koji objavljuje Državni zavod za statistiku.

Sustavom poticaja najisplativije je graditi integrirane solarne elektrane do 30 kW na krovu zgrade ili istoj parceli, jer se tada dobiva najveća poticajna cijena. Povrat investicije je u pravilu od 4 do 6 godina.


Stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije


Novi Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije skraćuje potrebnu proceduru koja je prije znala trajati i preko godina dana. Postupak stjecanja statusa povlaštenog proizvođača počinje izradom elektrotehničkog projekta izrađenog od strane ovlaštenog inženjera i predajom zahtjev HEP-u. Konačni ugovor o otkupu električne energije stupa na snagu danom očitanja obračunskog mjernog mjesta, kojim je nositelj projekta stekao pravo na trajno priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu HEP-a. Sam ugovor o otkupu električne energije sada se može dobiti u roku od mjesec dana, pod uvjetom da kvota za tu godinu nije ispunjena. Ugovor se potpisuje sa HROTE-om ( Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.) na 14 godina, te se dobiva rješenja o stjecanju Statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz OIE.


Sunčana elektrana po modelu "KLJUČ U RUKE"


Ako razmišljate o gradnji fotonaponske elektrane Plan-net solar d.o.o. može Vašu investiciju sprovesti od početka do kraja. Izgradnju fotonaponske elektrane na Vaš zahtjev možemo odraditi po sistemu "ključ u ruke". To uključuje sve projekte, ishođenje svih suglasnosti, kompletnu gradnju elektrane sa puštanjem u rad, te ishođenje statusa povlaštenog proizvođača električne energije. Plan-net solar nudi vam izgradnju solarne elektrane sa najpovoljnijom cijenom i kvalitetom ugrađenih materijala i opreme. Za Vašu elektranu tim naših stručnjaka predvidjet će optimalno rješenje koje vam jamči najbrži povrat investicije.
Pri izgradnji solarne elektrane nudimo vam:

• konzultantske usluge definiranja projektnog zadatka i odabira opreme te načina montaže,
• idejni elektrotehnički projekt izrađen od strane ovlaštenog inženjera,
• ishođenje sve dokumentacije potrebne za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača ,
• glavni elektrotehnički projekt solarne elektrane izrađen od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike ,
• dobava, montaža i postavljanje fotonaponske elektrane,
• priključenje na elektroenergetsku mrežu i probno puštanje u rad ,
• energetski pregled instalirane solarne elektrane i solarnih kolektora za pripremu tople vode zbog postizanja veće otkupne cijene 20%, od strane inženjera strojarstva ovlaštenog za provođenje energetskih pregleda složenih tehničkih sustava,
• solarna elektrana po modelu "ključ u ruke".